Verba Medica - słownik medyczny online angielsko - polski, polsko - angielski
  Największy - 96836 haseł (48418 polskich, 48418 angielskich)

Ochrona danych osobowych w Biurze Tłumaczeń KMK - Słownik medyczny Verba Medica polsko-angielski, angielsko-polski


Biuro Tłumaczeń KMK pragnie Państwa zapewnić, iż ochronę danych osobowych traktuje bardzo poważnie. Poniżej znajdują się stosowane przez nasze biuro zasady gromadzenia i ochrona tych danych.
W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane według poniższych zasad:

Administratorem Państwa danych osobowych jest KMK Biuro Tłumaczeń Elżbieta Pląskowska, z siedzibą w Warszawie (01-381), ul .Powstańców Śląskich 1/45, NIP: 118-004-23-47.

Podanie przez Państwa imienia i nazwiska jest obowiązkowe w przypadku wykonania tłumaczenia przysięgłego. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez 3 lata.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do Państwa identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięta po odbiorze zlecenia / zamówienia.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez jeden miesiąc od dnia odbioru tłumaczenia.

W przypadku, gdy życzą sobie Państwo otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Państwa taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Mają Państwo prawo żądania od administratora:
  • dostępu do dotyczących Państwa danych,
  • dostarczenia Państwu kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.


Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt w przypadku dodatkowych pytań
Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania związane ze stosowaną przez nas ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych.

Tel: +48 22 633 84 83
biuro@tlumaczeniamedyczne.net
Copyright © 2014 verba-medica.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Regulamin | Polityka prywatności